ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WFS

uses/ruses (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Návrhová mapa dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR aktualizovaných a schválených v období 2005-2023. Bližšie informácie na: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelena-infrastruktura/dokumenty-uses-v-sr.html

Map Name: Regionálne územné systémy ekologickej stability SR v období 2005-2024

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description: Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (plošná reprezentácia biocentier a biokoridorov) návrhovej mapy dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR aktualizovaných a schválených v období 2005-2024.
Tvorba geopriestorových údajov RÚSES bola súčasťou grafického spracovania mapových výstupov dokumentov RÚSES v mierke 1:50 000.

Označenie vrstiev:
• RUSES 2005-2010 biocentra – Biocentrá aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR v období 2005-2010.
• RUSES 2005-2010 biokoridory - Biokoridory aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR v období 2005-2010.

V období 2005-2010 boli schválené nasledovné dokumenty RÚSES:
RÚSES okresov Považská Bystrica, Púchov (SAŽP, 2005)
RÚSES okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto (SAŽP, 2006),
RÚSES okresu Banská Bystrica (SAŽP, 2008),
RÚSES Košice-mesto (SAŽP, 2006, následná aktualizácia 2010),
RÚSES okresu Košice-okolie (SAŽP, 2006, následná aktualizácia 2010)

• RUSES 2015 biocentra – Biocentrá aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR v roku 2015.
• RUSES 2015 biokoridory - Biokoridory aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR v roku 2015.

V roku 2015 boli príslušnými okresnými úradmi schválené dokumenty RÚSES pre nasledujúce okresy: Banská Štiavnica, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Ilava, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Poltár, Poprad, Prešov, Ružomberok, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Zvolen, Žiar nad Hronom. Ide o dokumenty RÚSES spracovávané v období 2009-2013 pre 22 okresov SR v rámci projektu OPŽP „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“ z OP Životné prostredie, Prioritná os: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia krajiny, ktorý riešila SAŽP. Aktualizované dokumenty RÚSES boli spracovávané v zmysle Metodických pokynov na vypracovanie aktualizovaných dokumentov R-ÚSES (SAŽP, 2009).

• RUSES 2023 biocentra – Biocentrá aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR schválených v rokoch 2020-2024.
• RUSES 2023 biokoridory - Biokoridory aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR schválených v rokoch 2020-2024.
• RUSES 2023 genofondove lokality - Genofondové lokality aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR schválených v rokoch 2020-2024.

V rokoch 2020 až febrúár 2024 boli príslušnými okresnými úradmi schválené dokumenty RÚSES pre nasledujúce okresy: Bánovce nad Bebravou, Bytča, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Komárno, Kysucké Nové Mesto, Košice – mesto, Košice - okolie, Levice, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Poltár, Revúca, Rožňava, Senec, Senica, Skalica, Šaľa, Topoľčany, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Zlaté Moravce. Ide o dokumenty RÚSES spracovávané v období 2019-2020 pre okresy SR v rámci projektu OP KŽP „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)“ z OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, ktorý riešila SAŽP. Dokumenty RÚSES boli spracovávané v zmysle Metodických pokynov na vypracovanie dokumentov RÚSES (SAŽP, 2014).


Copyright Text:

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 10000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates