ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WFS

uses/gnuses (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Priestorové údaje Generelu územného systému ekologickej stability, 2000 (biocentrá a biokoridory). Bližšie informácie na:
http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelena-infrastruktura/dokumenty-uses-v-sr.html
Služba je verejnosti prístupná bezplatne.
Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright MŽP SR a SAŽP).

Map Name: Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability (GNÚSES)

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description: Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (plošná reprezentácia biocentier a biokoridorov) Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej ÚSES SR, 2000.

Označenie vrstiev:
• Biocentrá - biocentrá GNÚSES SR.
   Popis niektorých atribútov:
   NAZOV - meno biocentra,
   PLOCHA - plocha biocentra v ha,
   KATEG - kategória biocentra (1 – biocentrum biosférického významu, 2 - biocentrum provinciálneho významu, 3 - biocentrum nadregionálneho významu),
   CISLO - číslo biocentra podľa hierarchie a príslušnosti k sosiekoregiónom
• Terestrické biokoridory - biokoridory terestrické GNÚSES SR
• Hydrické biokoridory - biokoridory hydrické GNÚSES SR

GNÚSES vyjadruje základný rámec priestorovej ekologickej stability územia Slovenska.
Aktualizovaný GNÚSES bol spracovaný na SAŽP (M. Liška) v roku 2000 v referenčnej mierke 1:200 000 a následne zapracovaný do Koncepcie územného rozvoja Slovenska, ktorej záväzná časť bola schválená Nariadením vlády SR. č. 528/2002 Z.z.

Copyright Text:

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 10000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates