ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WFS

tazobny_odpad/ulozisko (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Bližšie informácie na:
https://rpi.gov.sk/client/map/detail/?rid=https%3A%2F%2Fdata.gov.sk%2Fset%2Frpi%2Fgmd%2F00626031%2F6c8e2984-3b4a-4ee3-bd98-343b51e8285f
https://app.sazp.sk/Odpady_tp/LicenciaPriestoroveUdaje.aspx

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description: Označenie vrstiev:
• ULOZISKO_VSETKY - Všetky úložiská odpadov z ťažobného priemyslu - Register prevádzkovaných úložísk a Register uzarvretých a opustených úložísk spolu
• REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__V_SCHVALOVACOM_PROCESE - Úložisko ťažobného odpadu v procese povoľovania, ktorý prebieha v súlade s postupom pri povoľovaní úložiska podľa § 7 Zákona č. 514/2008 Z.z.
• REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__VO_VYSTAVBE - Úložisko ťažobného odpadu v procese výstavby, ktorá prebieha v súlade so zákonom č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 10 Zákona č. 514/2008 Z.z.
• REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__V_PREVADZKE_S_POVOLENIM - Prevádzkované úložisko ťažobného odpadu s rozhodnutím o povolení, ktoré je vydané príslušným orgánom podľa § 7 Zákona č. 514/2008 Z.z.
• REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__V_PROCESE_UZATVARANIA - Úložisko ťažobného odpadu v procese uzatvárania, ktorý prebieha v súlade s postupom pri uzatváraní úložiska podľa § 11 Zákona č. 514/2008 Z.z.
• REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__UZAVRETE - Úložisko ťažobného odpadu uzatvorené v súlade s § 11 Zákona č. 514/2008 Z.z.
• REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__ZRUSENE - úložisko povolené podľa zákona č. 514/2008 Z. z., avšak na miesto úložiska nebol ukladaný žiaden ťažobný odpad. Procesné riešenie takejto situácie nebolo v zákone č. 514/2008 Z. z. jednoznačne ustanovené.
• REGISTER_UZAVRETYCH_A_OPUSTENYCH_ULOZISK__OPUSTENE - Opustené úložiská ťažobného odpadu a výsledky klasifikácie uzavretých úložísk vykonanej podľa metodického pokynu MŽP SR z 28. marca 2013 č. 1//2013-7.
• REGISTER_UZAVRETYCH_A_OPUSTENYCH_ULOZISK__UZAVRETE - Uzavreté úložiská ťažobného odpadu a výsledky klasifikácie uzavretých úložísk vykonanej podľa metodického pokynu MŽP SR z 28. marca 2013 č. 1//2013-7.

Označenie tabuliek:
• KLASIFIKVYSLEKY - Výsledok klasifikácie (podľa MP MŽP SR z 28. marca 2013 č. 1/2013-7) uzavretého, resp. opusteného úložiska odpadov z ťažobného priemyslu .
• ROZHODOVACIUZOL - Zoznam rozhodovacích uzlov klasifikácie (podľa MP MŽP SR z 28. marca 2013 č. 1/2013-7) - znenie a interpretácia posudzovania v rozhodovacom uzle.


Copyright Text:

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 100000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates